Onze ambitie..

Werk maken van de vernieuwing van het fruitonderwijs. Dat is de kern van de activiteiten van de Fruit Tech Campus. Samen met Helicon Opleidingen & Aeres als onderwijsinstellingen gaat het bedrijfsleven aan de slag om de Fruit Tech Campus te ontwikkelen en invulling te geven. Hierbinnen worden teelt, techn(olog)ie(k) en data samengebracht.

Onze basis..

Begin 2020 hebben Helicon Opleidingen en Royal FruitMasters geconstateerd dat Helicon Geldermalsen één van de weinige is die een volledige (mbo) fruitteelt opleiding aanbiedt in Nederland. Door het dalende leerlingenaantal is er het risico dat mbo onderwijs gericht op fruitteelt in Nederland gaat verdwijnen. In de periode januari tot en met maart is er vanuit dit vertrekpunt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de toekomst van het Fruitteelt Onderwijs in Geldermalsen.

Conclusies Verkenning FRUIT ONDERWIJS GELDERMALSEN

Het doel was het verkennen van een aanpak die voorziet in het behoud van een toekomstbestendige opleiding met studenten en het trainen van (potentiële) werknemers in de fruitsector. Aangezien de ‘leegloop’ gestopt moet worden moet er ook de nadruk gelegd worden op het laten zien wat er aan innovatieve en inspirerende zaken gebeurt binnen de fruitteelt.
Op basis van de analyse verkenning komen de volgende conclusies naar voren:

 • Fruitteelt onderwijs is niet levensvatbaar in de huidige opzet. Het aantal inschrijvingen loopt naar nul waardoor in de huidige vorm het fruitteelt onderwijs in Geldermalsen, en hiermee in Nederland verdwijnt.
 • In zowel onderwijs als sector en regio is in vele initiatieven zoals Fruitpact (Orchard of the Future), Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (Human Capital Agenda), Groenpact (Digitale Versnellingsagenda (mbo)), sprake van noodzaak te werken aan verbeteren van het groene onderwijs door samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
 • Er is voldoende vraag in de regio en sector naar goed gekwalificeerd personeel, echter hebben deze een ander profiel dan alleen teelt. Het gevraagde profiel is een mix van teelt met technologie om zodoende een rol te kunnen (blijven) spelen in Tuinbouw 4.0 (de 4e industriële revolutie in tuinbouw waar robots en data de kern vormen) en Precisie Fruitteelt (waar sensoren en gedigitaliseerde apparatuur data gestuurd de kern vormen).
 • Om leerlingen aan te trekken tot de opleiding is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig. Zowel wat betreft de vorm (Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) / Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL))) als de inhoud (van teelt naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis), en naamgeving en marketing van de opleiding.
 • Nieuwe samenwerkingen zijn nodig om vernieuwd en aansluitend onderwijs voor de fruitsector te realiseren. Helicon Geldermalsen (mbo, teeltprofiel) en Aeres (vmbo-mbo-hbo agri techniek profiel) hebben uitgesproken gezamenlijk deze uitdaging in een publiek private samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, aan te willen gaan. Deze ontwikkeling wordt samengebracht in de Fruit Tech Campus.
 • Naast vernieuwing van het onderwijs is ook vernieuwing en ontsluiting van bedrijfsfaciliteiten voor het onderwijs relevant. Hierin stellen de partners hun faciliteiten ter beschikking: o.a. de proeftuinen, sorteer- & verpakkingsfaciliteiten, koel- & bewaarfaciliteiten, mechanisatie equipment, etc. De faciliteiten dienen maximaal ingericht te zijn om te gebruiken als praktijk leeromgeving.
 • In diverse gesprekken met de gemeente West Betuwe (waar Geldermalsen toebehoort), Provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een “zichtbaarheid” voor potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de ontwikkeling van de (inter)nationale positie van de fruitsector.

Onze kernactiviteiten..

Om studenten aan te trekken is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis. Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen de samenwerking. De volgende kern-activiteiten zijn voor de komende maanden voorzien:

Vernieuwen onderwijsprogramma

Ontwikkeling samenwerking Onderwijs – Bedrijfsleven

 • Ontwikkelen & versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
 • Benaderen van partners, get them in, relatiemanagement, zowel in bedrijfsleven als in technisch onderwijs.
 • Ontwikkeling en versterking van het samenwerkingsverband.

Versnelde ontwikkeling van Onderwijs Programma 2020-2021

 • Bepalen welke opleidingen op korte termijn vormgegeven kunnen worden met als basis de huidige key-partners Helicon en Aeres. Deze z.s.m. tot leven brengen.
 • Bepalen op welke wijze bedrijfsleven kan bijdragen aan deze opleidingen middels hybride docenten, practoren, gastlessen, etc.
 • Verkennen of er een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) op raakvlak teelt & technologie ontwikkeld kan worden (mbo). Idem voor een Center of Expertise (CoE) (hbo).

Ontwikkeling van een 1e wervingsprogramma; do good things and tell it

 • Ontwikkelen basis website Fruit Tech Campus.
 • Basis Communicatie Materiaal.

Onderzoeken, verder verdiepen, mogelijkheden voor financiering

 • Onderzoeken met kernteam Onderwijsprogramma hoe financiering van de opleiding door onderwijs vorm gegeven kan worden.
 • Onderzoeken op welke wijze bedrijfsleven regio kan bijdragen aan de ontwikkelkosten voor de opleidingen.


Beschikbaar maken faciliteiten & experts

Ontwikkeling samenwerking Onderwijs – Bedrijfsleven

 • Ontwikkelen & versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
 • Benaderen van partners, get them in, relatiemanagement, zowel in bedrijfsleven als in technisch onderwijs.

Plan maken voor versie nul van de Faciliteiten van Fruit Tech Campus.
Ontwikkeling groep van Experts die gaan lesgeven in het onderwijs.

Onze aanpak..

Bedrijfsleven en onderwijs hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de fase van kwartier maken. Binnen dit plan is Mevr. M. Gijsberts benoemd als programma-manager.

Mireille Gijsberts (programma-manager Fruit Tech Campus): “Met thuis een onderneming in het fruit voel ik de uitdaging om aan voldoende en goed personeel te komen. Om met deze partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, ‘de gouden driekhoek’, aan de slag te gaan om de Fruit Tech Campus te realiseren is een fantastische uitdaging. Het biedt een enorm perspectief voor de sector en de regio”.

Voor de aansturing van de ontwikkeling is een Taskforce samengesteld van partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Taskforce Fruit Tech Campus

 • Helicon – T. Bredée (Vz. CvB)*
 • Aeres – B. Pellikaan (Vz. CvB)*
 • Royal Fruitmasters – K. de Kat (CEO)*
 • Rabobank Geldermalsen – W. van Dijk (Directeur Food & Agri)
 • Gemeente West Betuwe – S. Stoop (Burgemeester)
 • Greefa – D. Verkade (Com. Directeur)
 • Van Kempen Koudetechniek – J. van Zanten (Directeur)
 • VDU Uitzendbureau – C. van Doorn (Algemeen Directeur)
 • Abemec – H. Quint (Directeur)
 • Proeftuin Randwijk – A. Van Toorn (Coördinator CAF)

De Taskforce wordt geleid door H. Schmeitz (Voorzitter)*. M. Gijsberts (Programma-manager Fruit Tech Campus)* vervult de rol van secretaris.

*Uit de TaskForce is een kernteam geformeerd die operationeel met de Programmamanager sturing geeft aan de uitvoering.

Meer informatie over de ontwikkeling en invulling van de Fruit Tech Campus is te verkrijgen via Mevr. M. Gijsberts, Programmamanager, [email protected]